What's New

जिल्हा परिषद समिती माहिती


Sr.No. Samiti Name Name Designation Mobile No E-mail
1 Stai Samiti Mr Vijay Suresh Kharpade Padsidh Sabhapati ----- -----
2 stai samiti Shree Nilesh Ramesh Gandhe Sabhapati ----- ------
3 stai samiti Mr Damodar Pilaji Patil Sabhapati ----- -----
4 stai samiti Mr Ashok Sadu Vade Sabhapati ----- -----
5 stai samiti Shree Darshana Shantaram Dumada Sabhapati ----- -----
6 stai samiti Mrs Dhanshree Dhananjay Chaudhari Member ----- -----
7 stai samiti Mrs Surekha Vitthal Thetale Member ----- -----
8 stai samiti Mr Sachin Gajanan Patil Member ----- -----
9 stai samiti Mr Prakash Krushan Nikam Member ----- -----
10 stai samiti Mr Dilip Jayram Gate Member ----- -----
11 stai samiti Mr Ashok Sitaram Bhoye Member ----- -----
12 stai samiti Shree. Yogesh Baburav Patil Member ----- -----
13 stai samiti Mr Ratan Ravji Budhar Member ----- -----
14 stai samiti Shreemati. Bhavana Sudhir Vichare Member ----- -----
15 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Vijay Suresh Kharpade Padsidha Sabhapati ----- -----
16 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Nilesh ramesh Gandhe Sabhapati ----- -----
17 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Damodar Pilaji Patil Sabhapati ----- -----
18 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Ashok Sadu Vade Sabhapati ----- -----
19 jal vevstapan v swatchata samiti Shree Darshana Shantaram Dumada Sabhapati ----- -----
20 jal vevstapan v swatchata samiti Shreemati Dhanshree Dhananjay Chaudhari Member ----- -----
21 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Dilip Jayram Gate Member ----- -----
22 jal vevstapan v swatchata samiti Shreemati Lakshmi Mangal Thakare Member ----- -----
23 jal vevstapan v swatchata samiti Shree. Kamalakar Anya Dalvi Member ----- -----
24 jal vevstapan v swatchata samiti Shreemati. Kalyani Kishor tare Member ----- -----
25 jal vevstapan v swatchata samiti Ma.Mukhya Karyakari Adhikari Padsidha Sadsya ----- -----
26 jal vevstapan v swatchata samiti Ma.Karyakari Abhiyanta (Gra. Pa. Pu) Padsidha Sadsya ----- -----
27 jal vevstapan v swatchata samiti Ma.Karyakari Abhiyanta (Patbandhare) Padsidha Sadsya ----- -----
28 jal vevstapan v swatchata samiti MaUpmukhya Karyakari Adhikari Gra P and Swachata Padsidha Sadsya ----- -----
29 shikshan samiti Shree Nilesh Ramesh Gandhe Sabhapati ----- -----
30 shikshan samiti Shreemati. Geeta Ajay Dhamode Member ----- -----
31 shikshan samiti Shree Ashok Sitaram Bhoye Member ----- -----
32 shikshan samiti Shreemati. Hemlata Tukaram Rathod Member ----- -----
33 shikshan samiti Shree Radaka Rupji Kalngada Member ----- -----
34 shikshan samiti Shreemati Mitali Milind Raut Member ----- -----
35 shikshan samiti Sheemati Chetra Hrudaynarth Kini Member ----- -----
36 shikshan samiti Shree Tulshidas Harishchandra Tamore Member ----- -----
37 shikshan samiti Shree Sanjay Bhalchandra Mhatre Member ----- -----
38 arth samiti Shree. Sachin Gajanan Patil Sabhapati ----- -----
39 arth samiti Shreemati. Darshana Shantaram Demade Member ----- -----
40 arth samiti Sheemati. Geeta Ajay Dhamode Member ----- -----
41 arth samiti Shreemati. Chitra Hrudaynath Kini Member ----- -----
42 arth samiti Shree. Chetan Dilip Dhodi Member ----- ------
43 arth samiti Shreemati. Parvati Chandrakant Bhusar Member ----- -----
44 arth samiti Shreemati. Ranjana Kishor Sankhe Member ----- -----
45 arth samiti Shreemati. Kalyani Kishor tare Member ----- -----
46 arth samiti Shree. Kishor Barku Barad Member ----- -----
47 krushi samiti Shree Ashok Sadu Vade Sabhapati ----- -----
48 krushi samiti Shree Suresh Babu Korda Member ----- -----
49 krushi samiti Shree Vinita Vivek Kore Member ----- -----
50 krushi samiti Shree madhukar Dharma khutade Member ----- -----
51 krushi samiti Shee Dharma Davji Govari Member ----- -----
52 krushi samiti Shree jivan Lahu Sambare Member ----- -----
53 krushi samiti Shreemati. Vipula Rajesh Save Member ----- -----
54 krushi samiti Shree. Jivan Lahu Sambare Member ----- -----
55 krushi samiti Shree Kirti kishor Havre Member ----- -----
56 krushi samiti Shreemati Nita Samir Patil Member ----- -----
57 krushi samiti Shree Hemlata Tukaram Rathod Member ----- -----
58 pashusavardhan samiti Shree. Ashok Sadu Vade Member ----- -----
59 pashusavardhan samiti Shreemati. Sindhu Ajit Bhoye Member ----- -----
60 pashusavardhan samiti Shreemati. Darshana Shantaram Dumada Member ----- -----
61 pashusavardhan samiti Shreemati. Shubhangi Rajesh Kute Member ----- -----
62 pashusavardhan samiti Shree. Ravindra Mukund Pakdhare Member ----- -----
63 pashusavardhan samiti Shree. Jivan Lahu Sambare Member ----- -----
64 pashusavardhan samiti Shree. Kaushik Laxman Dombare Member ----- -----
65 pashusavardhan samiti Shree. Vanasha Suraj Dumada Member ----- -----
66 pashusavardhan samiti Shreemati. Sunita Balu Chothe Member ----- -----
67 bandhkam samiti Mr Damodar Pilaji Patil Sabhapati ----- -----
68 bandhkam samiti Mrs Pramila Bhau Kakad Member ----- -----
69 bandhkam samiti shreemat Vinita Vivek Kore Member ----- -----
70 bandhkam samiti Shreemati Surekha Vitthal Thetle Member ----- -----
71 bandhkam samiti Mr Kashinath Govind Chaudhari Member ----- -----
72 bandhkam samiti Mr Devram Padma Patil Member ----- -----
73 bandhkam samiti Mrs Nita Samir Patil Member ----- -----
74 bandhkam samiti Mr Ghanshyam Gajanan More Member ----- -----
75 bandhkam samiti Mr Jaywant Hiralal Guroda Member ----- -----
76 arogya samiti ShreeDamodar Pilaji Patil Sabhapati ----- -----
77 arogya samiti Shreemati. Ranjana Kishor Sankhe Member ----- -----
78 arogya samiti Shreemati Kalpana Dilip Kamadi Member ----- -----
79 arogya samiti Shree Dharma Davji Govari Member ----- -----
80 arogya samiti Shreemati Sunita Shingada Member ----- -----
81 arogya samiti Shreemati Shubhangi rajesh Kute Member ----- -----
82 arogya samiti Shree Vaishani Vinod Rahane Member ----- -----
83 arogya samiti Shree Bhalchandra Budhaji Khodke Member ----- -----
84 arogya samiti Shreemati Vipula Rajesh Save Member ----- -----
85 mahila v bal kalyan Shreemati Dhanshri Dhananjay Chaudhari Member ----- -----
86 mahila v bal kalyan Shreemati.Kalpana Dilip Kamadi Member ----- -----
87 mahila v bal kalyan Shreemati. Suvarna Vishnu Padvale Member ----- -----
88 mahila v bal kalyan Shreemati Sunita Babu Chothe Member ----- -----
89 mahila v bal kalyan Shreemati Jayvanti Laxman Ghorkhana Member ----- -----
90 mahila v bal kalyan Shreemati Bharti Bharat Kamde Member ----- -----
91 mahila v bal kalyan Shreemati Manisha Bharat Pingale Member ----- -----
92 mahila v bal kalyan Shreemati. Meri Raghya Ravte Member ----- -----
93 mahila v bal kalyan Shreemati Surekha Kailas Malavkar Member ----- -----
94 samajkalyan samiti Shree Darshana shantaram Dumada Sabhapati ----- -----
95 samajkalyan samiti Shreemati.Neha Naresh Shelar Member ----- -----
96 samajkalyan samiti Shree Sindhu Ajit Bhoye Member ----- -----
97 samajkalyan samiti ShreeJaywanti Laxman Ghorkhana Member ----- -----
98 samajkalyan samiti Shreemati. Deep Shantaram Thepaka Member ----- -----
99 samajkalyan samiti Shree Gulab Shantaram Raut Member ----- -----
100 samajkalyan samiti Shreemati Kirti Kishor Havare Member ----- -----
101 samajkalyan samiti Shree Chetan Dilip dhodi Member ----- -----
102 samajkalyan samiti Shree. Rajaram Vaman Tandel Member ----- -----
103 samajkalyan samiti Shreemati Sanjay Bhalchandra Mhatre Member ----- -----