News


जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठीची जाहिरात

  

दिनांक :29/11/2017

Download

जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठीची जाहिरात


आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पालघर NHM अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने पद भरती

  

दिनांक :12/10/2017

Download

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पालघर NHM अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने पद भरती


कंत्राटी पध्दतीने जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागात पदभरती जाहीरात

  

दिनांक :04/09/2017

Download

कंत्राटी पध्दतीने जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागात पदभरती जाहीरात


संगणक तज्ञ पदासाठी निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द

  

दिनांक :14/08/2017

Download

संगणक तज्ञ पदासाठी निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द


सामान्य प्रशासन विभागामध्ये संगणक तज्ञ व विधी तज्ञ कंत्राटी पद भरती जाहीरात

  

दिनांक :03/08/2017

Download

सामान्य प्रशासन विभागामध्ये संगणक तज्ञ व विधी तज्ञ कंत्राटी पद भरती जाहीरात


ऑफिस फर्निचर पुरवठा करणे बाबत दरपत्रक सूचना

  

दिनांक :01/08/2017

Download

ऑफिस फर्निचर पुरवठा करणे बाबत दरपत्रक सूचना


पालघर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग / विभाग स्तरावरील कार्यालयीन कामकाजासाठी खालील स्टेशनरी / साहित्य पुरविण्यासाठी इच्छुक पुरवठादार संस्थेकडून (TAX व GST सहित) मोहरबंद दरपत्रके मागवीत आहे.

  

दिनांक :31/07/2017

Download

पालघर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग / विभाग स्तरावरील कार्यालयीन कामकाजासाठी खालील स्टेशनरी / साहित्य पुरविण्यासाठी इच्छुक पुरवठादार संस्थेकडून (TAX व GST सहित) मोहरबंद दरपत्रके मागवीत आहे.


शिपाई निवड यादी

  

दिनांक :26/07/2017

Download

शिपाई निवड यादी


प्रशासन लेखा सहाय्यक निवड यादी

  

दिनांक :26/07/2017

Download

प्रशासन लेखा सहाय्यक निवड यादी


District Pesa Co-coordinator Selection And Waiting list

  

दिनांक :14/07/2017

Download

District Pesa Co-coordinator Selection And Waiting list


महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

  

दिनांक :10/07/2017

Download

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात


District Pesa coordinator Application Form

  

दिनांक :05/07/2017

Download

District Pesa coordinator Application Form


District Pesa coordinator Advertise

  

दिनांक :05/07/2017

Download

District Pesa coordinator Advertise


आंतर जिल्हा बदली यादी उर्दु माध्यम पालघर जिल्हा

  

दिनांक :14/06/2017

Download

आंतर जिल्हा बदली यादी उर्दु माध्यम पालघर जिल्हा


आंतर जिल्हा बदली यादी मराठी माध्यम पालघर जिल्हा

  

दिनांक :14/06/2017

Download

आंतर जिल्हा बदली यादी मराठी माध्यम पालघर जिल्हा


शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या

  

दिनांक :15/05/2017

Download

शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या


-शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण क्षेत्रात सामाविष्ट यादी बदल्या

  

दिनांक :15/05/2017

Download

-शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण क्षेत्रात सामाविष्ट यादी बदल्या


-शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर अवघड आक्षेप सर्वसाधारण बदल्या

  

दिनांक :15/05/2017

Download

-शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर अवघड आक्षेप सर्वसाधारण बदल्या


-शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर अवघड आक्षेप २ सर्वसाधारण बदल्या

  

दिनांक :15/05/2017

Download

-शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद पालघर अवघड आक्षेप २ सर्वसाधारण बदल्या


लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या

  

दिनांक :15/05/2017

Download

लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या


पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या

  

दिनांक :15/05/2017

Download

पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या


ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या

  

दिनांक :15/05/2017

Download

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या


कृषी विभाग जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या

  

दिनांक :15/05/2017

Download

कृषी विभाग जिल्हा परिषद पालघर सर्वसाधारण बदल्या


“तन्वी धनवा नैसर्गिक आपतीबधीतना अर्थसाहाय्य योजना”

  

दिनांक :09/05/2017

Download

“तन्वी धनवा नैसर्गिक आपतीबधीतना अर्थसाहाय्य योजना”


पालघर जिल्हयातील २१ पेसा गाव घोषित मा. आयुक्त कार्यालय यांचे Notification

  

दिनांक :06/04/2017

Download

पालघर जिल्हयातील २१ पेसा गाव घोषित मा. आयुक्त कार्यालय यांचे Notification


ZP Budget Book 2017-18

  

दिनांक :06/04/2017

Download

ZP Budget Book 2017-18


education department teacher samayojan order upload on zppalghar web

  

दिनांक :31/03/2017

Download

education department teacher samayojan order upload on zppalghar web


समाजकल्याण विभाग जि.प.सेस फंडातुन इ.5वी ते9वी मागासवर्गिय विदयाथ्याना सायकल पुरविणे यादी.

  

दिनांक :25/03/2017

Download

समाजकल्याण विभाग जि.प.सेस फंडातुन इ.5वी ते9वी मागासवर्गिय विदयाथ्याना सायकल पुरविणे यादी.


समाजकल्याण विभाग जि.प. सेस फंडातुन मागासवग्रिय शिलाई मशिन पुरविणे यादी.

  

दिनांक :25/03/2017

Download

समाजकल्याण विभाग जि.प. सेस फंडातुन मागासवग्रिय शिलाई मशिन पुरविणे यादी.


समाजकल्याण विभाग जि.प.सेस फंउातुन मागासवग्रियांना घरघंटी पुरविणे यादी.

  

दिनांक :25/03/2017

Download

समाजकल्याण विभाग जि.प.सेस फंउातुन मागासवग्रियांना घरघंटी पुरविणे यादी.


समाजकल्याण विभाग जि.पसेस फंडातुन मागासवर्गियांना नविन घरबांधणेसाठी वा दुरुस्त्ीसाठी अथ्रसहाय्य्‍ा करणे यादी.

  

दिनांक :24/03/2017

Download

समाजकल्याण विभाग जि.पसेस फंडातुन मागासवर्गियांना नविन घरबांधणेसाठी वा दुरुस्त्ीसाठी अथ्रसहाय्य्‍ा करणे यादी.


समाजकल्याण विभाग जि.प.सेस फंडातुनमागासवर्गिय लाभाथ्या्रंना पापड मशिन पुरविणे यादी.

  

दिनांक :24/03/2017

Download

समाजकल्याण विभाग जि.प.सेस फंडातुनमागासवर्गिय लाभाथ्या्रंना पापड मशिन पुरविणे यादी.


समाजकल्याण विभाग जि.प.पालघर २०% सेस फंडांतुन मागासवर्गिय विदयार्थ्यांना MSCITप्रशिक्षण देणे यादी.

  

दिनांक :24/03/2017

Download

समाजकल्याण विभाग जि.प.पालघर २०% सेस फंडांतुन मागासवर्गिय विदयार्थ्यांना MSCITप्रशिक्षण देणे यादी.


समाजकल्याण विभाग जि.प.पालघर २०%जि.प.सेस फंडांतुन मागासवर्गिय लाभाथ्याना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य्‍ा करणे यादी.

  

दिनांक :24/03/2017

Download

समाजकल्याण विभाग जि.प.पालघर २०%जि.प.सेस फंडांतुन मागासवर्गिय लाभाथ्याना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य्‍ा करणे यादी.


Apang Gharghanti Order & list

  

दिनांक :24/03/2017

Download

Apang Gharghanti Order & list


Gharghanti Order & list

  

दिनांक :24/03/2017

Download

Gharghanti Order & list


Cycle Order & List

  

दिनांक :24/03/2017

Download

Cycle Order & List


MSCCIT Order & List

  

दिनांक :24/03/2017

Download

MSCCIT Order & List


३%अपंग कल्याण फंडांतुन अपंग लाभार्थ्यांना झेरॉक्स मशिन पुरविणे यादी.समाजकल्याण विभाग जि.प.पालघर

  

दिनांक :24/03/2017

Download

३%अपंग कल्याण फंडांतुन अपंग लाभार्थ्यांना झेरॉक्स मशिन पुरविणे यादी.समाजकल्याण विभाग जि.प.पालघर


२७-०२-२०१७ रोजी झालेल्या पदोन्नती निवड समिती सभेचे इतिवृत्त

  

दिनांक :04/03/2017

Download

२७-०२-२०१७ रोजी झालेल्या पदोन्नती निवड समिती सभेचे इतिवृत्त


डिसेंबर २०१७ मध्ये मुदत संपना-या ग्रामपंचात निवडणुकीची तपशिलवार माहीती

  

दिनांक :01/03/2017

Download

डिसेंबर २०१७ मध्ये मुदत संपना-या ग्रामपंचात निवडणुकीची तपशिलवार माहीती


पालघर सरस २०१७

  

दिनांक :01/03/2017

Download

पालघर सरस २०१७


दि. १५/०२/२०१७ रोजी आरोग्य विभागात मुलाखतीस निवड झालेले व प्रतीक्षा यादी

  

दिनांक :17/02/2017

Download

दि. १५/०२/२०१७ रोजी आरोग्य विभागात मुलाखतीस निवड झालेले व प्रतीक्षा यादी


दिनांक- १५.०२.२०१७ रोजी मुलाखत घेतलेल्या Multi Tasking worker पदाचा निकाल

  

दिनांक :15/02/2017

Download

दिनांक- १५.०२.२०१७ रोजी मुलाखत घेतलेल्या Multi Tasking worker पदाचा निकाल


दिनांक- १५.०२.२०१७ रोजी मुलाखत घेतलेल्या कनिष्ठ सहाय्यक पदाचा निकाल

  

दिनांक :15/02/2017

Download

दिनांक- १५.०२.२०१७ रोजी मुलाखत घेतलेल्या कनिष्ठ सहाय्यक पदाचा निकाल


दि.15.02.2017 संगणक तज्ञ पदाचा निकाल

  

दिनांक :15/02/2017

Download

दि.15.02.2017 संगणक तज्ञ पदाचा निकाल


पाणी व स्वच्छता विभाग गट समन्वयक व समुह समन्वयक निवड यादी

  

दिनांक :15/02/2017

Download

पाणी व स्वच्छता विभाग गट समन्वयक व समुह समन्वयक निवड यादी


दिनांक 15.2.2017 विधी तज्ञ अधिकारी मुलाखत निकाल

  

दिनांक :15/02/2017

Download

दिनांक 15.2.2017 विधी तज्ञ अधिकारी मुलाखत निकाल


दिनांक- १५.०२.२०१७ रोजी मुलाखत घेतलेल्या जनसंपर्क अधिकारी पदाचा निकाल

  

दिनांक :15/02/2017

Download

दिनांक- १५.०२.२०१७ रोजी मुलाखत घेतलेल्या जनसंपर्क अधिकारी पदाचा निकाल


दिनांक- १५.०२.२०१७ रोजी मुलाखत घेतलेल्या पेसा समन्वयक पदाचा निकाल

  

दिनांक :15/02/2017

Download

दिनांक- १५.०२.२०१७ रोजी मुलाखत घेतलेल्या पेसा समन्वयक पदाचा निकाल


जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत विविध विभागात कंत्राटी तत्वावर भरती

  

दिनांक :07/02/2017

Download

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत विविध विभागात कंत्राटी तत्वावर भरती
जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत विविध विभागात कंत्राटी तत्वावर भरती


पेसा समन्वयक निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

  

दिनांक :03/08/2016

Download

पेसा समन्वयक निवड यादी व प्रतिक्षा यादी


पात्र पेसा समन्वय अधिकारी

  

दिनांक :27/07/2016

Download

पात्र पेसा समन्वय अधिकारी


कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी प्रतीक्षा यादी (गट ब)

  

दिनांक :16/07/2016

Download

कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी प्रतीक्षा यादी (गट ब)


कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी प्रतीक्षा यादी (गट ब)

  

दिनांक :16/07/2016

Download

कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी प्रतीक्षा यादी (गट ब)


पात्र कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी(गट ब)

  

दिनांक :16/07/2016

Download

पात्र कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी(गट ब)


अपात्र कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी

  

दिनांक :12/07/2016

Download

अपात्र कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी


पात्र कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी

  

दिनांक :12/07/2016

Download

पात्र कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी


"इ- निविदा " मग्रारोहाया योजने अंतर्गत AMRS- CA यांची नियुक्ती

  

दिनांक :04/07/2016

Download

"इ- निविदा " मग्रारोहाया योजने अंतर्गत AMRS- CA यांची नियुक्ती


कंत्राटी पद्धतीने भरावयाची कनिष्ठ अभियंता पदे

  

दिनांक :06/09/2016

Download

कंत्राटी पद्धतीने भरावयाची कनिष्ठ अभियंता पदे


वित्त विभाग समायोजन यादया

  

दिनांक :10/09/2016

Download

वित्त विभाग समायोजन यादया


आरोग्य विभाग समायोजन यादया

  

दिनांक :10/09/2016

Download

आरोग्य विभाग समायोजन यादया


बांधकाम विभाग समायोजन यादया

  

दिनांक :10/09/2016

Download

बांधकाम विभाग समायोजन यादया


पाणी पुरवठा विभाग समायोजन यादया

  

दिनांक :10/09/2016

Download

पाणी पुरवठा विभाग समायोजन यादया


सामान्य प्रशासन विभाग समायोजन यादया

  

दिनांक :10/09/2016

Download

सामान्य प्रशासन विभाग समायोजन यादया


महिला व बालविकास विभाग समायोजन यादया

  

दिनांक :10/09/2016

Download

महिला व बालविकास विभाग समायोजन यादया


ग्रामपंचायत विभाग समायोजन यादया

  

दिनांक :10/09/2016

Download

ग्रामपंचायत विभाग समायोजन यादया


कंत्राटी पद्धतीने कनिष्ठ अभियंता या पदासाठी नियुक्ती करणेसाठी दि ३०/९/२०१६ रोजी प्रत्यक्ष मुलाखतीस उपस्थित राहणेबाबत

  

दिनांक :27/09/2016

Download

कंत्राटी पद्धतीने कनिष्ठ अभियंता या पदासाठी नियुक्ती करणेसाठी दि ३०/९/२०१६ रोजी प्रत्यक्ष मुलाखतीस उपस्थित राहणेबाबत


Irrigation And Water Supply Waiting List

  

दिनांक :03/10/2016

Download

Irrigation And Water Supply Waiting List


Irrigation Selection List CIVIL Junior Engineer

  

दिनांक :03/10/2016

Download

Irrigation Selection List CIVIL Junior Engineer


Water Supply Junior Engineer Selection List

  

दिनांक :03/10/2016

Download

Water Supply Junior Engineer Selection List


Water Supply Junior Engineer Selection List

  

दिनांक :03/10/2016

Download

Water Supply Junior Engineer Selection List


Water Supply Mechanical Waiting List

  

दिनांक :03/10/2016

Download

Water Supply Mechanical Waiting List


Water Supply Mechanical Selection List

  

दिनांक :03/10/2016

Download

Water Supply Mechanical Selection List


अधिकार प्रदान

  

दिनांक :15/10/2016

Download

अधिकार प्रदान


बांधकाम डिपार्टमेन्ट GR

  

दिनांक :07/11/2016

Download

बांधकाम डिपार्टमेन्ट GR


जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सरपंच यांची नावे व संपर्क क्र.

  

दिनांक :08/11/2016

Download

जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सरपंच यांची नावे व संपर्क क्र.


जिल्हा नियोजन मंडळ पालघर केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना माहीती

  

दिनांक :11/11/2016

Download

जिल्हा नियोजन मंडळ पालघर केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना माहीती


सनदी लेखापाल नियुक्ती बाबत जाहिरात....

  

दिनांक :17/11/2016

Download

सनदी लेखापाल नियुक्ती बाबत जाहिरात....


Health Department (NHM)Advertise

  

दिनांक :18/11/2016

Download

Health Department (NHM)Advertise


वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची पदे भरण्याची जाहिरात

  

दिनांक :29/11/2016

Download

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची पदे भरण्याची जाहिरात


Padonnati Adesh So And OS Zp palghar

  

दिनांक :05/12/2016

Download

Padonnati Adesh So And OS Zp palghar
Padonnati Adesh So And OS Zp palghar


वरिष्ठ लिपिक प्रोत्साहन ऑर्डर

  

दिनांक :08/12/2016

Download

वरिष्ठ लिपिक प्रोत्साहन ऑर्डर


जिल्हा परिषद पालघर मुख्यालयीन सर्व विभागातील जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची माहिती

  

दिनांक :21/12/2016

Download

जिल्हा परिषद पालघर मुख्यालयीन सर्व विभागातील जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची माहिती


कृषी विभाग पदोनत्ती

  

दिनांक :28/12/2016

Download

कृषी विभाग पदोनत्ती


Water Supply Department Presentation

  

दिनांक :04/01/2017

Download

Water Supply Department Presentation


Finance Department Presentation

  

दिनांक :04/01/2017

Download

Finance Department Presentation


उघड्यावर शौचास बसणार्यांना गुलाब

  

दिनांक :12/12/2016

Download

उघड्यावर शौचास बसणार्यांना गुलाब